Lid worden

ALGEMEEN REGLEMENT – VAN BREDA THE SQUARE

1. VERKLARENDE WOORDENLIJST

1.1 BANK
De Bank is in dit document telkens NV Bank J.Van Breda & C°, met ondernemingsnummer 0404.055.577 en met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7.

1.2 KLANT
Elke natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging, onverdeeldheid en vennootschap (zonder rechtspersoonlijkheid) die een beroep doet op de diensten van de bank, als rekeninghouder, als mederekeninghouder, als volmachthouder, als wettelijke of rechtsgeldige vertegenwoordiger, als gebruiker van VanBredaOnline of van Isabel, wordt beschouwd als klant, ook al heeft het beroep slechts een éénmalig of sporadisch karakter.

1.3 LID / LEDEN
Elke klant van de Bank die lid is geworden van de community Van Breda The Square. Enkel klanten van de Bank kunnen lid worden van Van Breda The Square.

1.4 VAN BREDA THE SQUARE
Van Breda The Square is een community initiatief van de Bank en heeft als doel leden te inspireren en wederzijdse inspiratie te faciliteren.

2. DRAAGWIJDTE EN PARTIJEN

2.1 Van Breda The Square (hierna genoemd: “Van Breda The Square”) is een onderdeel van Bank J.Van Breda & C° (hierna genoemd: “de Bank”) en wordt ten allen tijde vertegenwoordigd door de Bank. De Bank wordt statutair vertegenwoordigd door twee leden van haar directiecomité.

2.2 De contractuele relatie tussen Van Breda The Square en haar leden wordt beheerst door dit algemeen reglement en wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

3. INWERKINGTREDING, WIJZIGINGEN EN OPZEGGING

3.1 Dit algemeen reglement is onmiddellijk en integraal van toepassing op alle leden van Van Breda The Square.

3.2 Van Breda The Square behoudt zich het recht voor dit algemeen reglement op elk moment aan te vullen. De leden zullen hierover schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden via e-mail. De aanvullingen treden onmiddellijk in werking.

3.3 Van Breda The Square behoudt zich het recht voor dit algemeen reglement op elk moment te wijzigen. De leden zullen hierover schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden via e-mail en dit rekening houdende met een kennisgevingstermijn van 1 maand.

4. LIDMAATSCHAP

4.1 VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP: Via het inschrijvingsformulier, consulteerbaar op www.vanbredasquare.be, wordt er een verzoek tot inschrijving ingediend. Dit formulier moet naar waarheid ingevuld worden en ingestuurd worden

4.2 BESLISSING VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP: Van Breda The Square zal zich binnen de 14 dagen uitspreken over de goedkeuring van het verzoek tot lidmaatschap en brengt het kandidaat-lid hiervan op de hoogte via e-mail.

4.3 RECHT TOT WEIGERING: Van Breda The Square behoudt zich het recht voor om een nieuw lid of een verlenging van het lidmaatschap te weigeren. Verlenging van het lidmaatschap kan bijvoorbeeld geweigerd worden aan leden die zich niet houden aan de plichten opgenomen in dit algemeen reglement.

4.4 GOEDKEURING VAN LIDMAATSCHAP: Bij goedkeuring van het lidmaatschap ontvangt het lid hiervan een bevestiging via email aangevuld door het Van Breda The Square programma. Leden krijgen meteen de mogelijkheid om in te schrijven voor de eerstvolgende activiteiten. Op regelmatige basis wordt het lid op de hoogte gebracht van de Van Breda The Square activiteiten met mogelijkheid tot inschrijving.

5. DUUR LIDMAATSCHAP

5.1 DUUR: De duur van het lidmaatschap is onbepaald. Het lidmaatschap wordt, behoudens opzegging (cfr. art. 10), stilzwijgend en automatisch verlengd.

5.2 OPZEGGING: zie artikel 10 van dit reglement.

6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

6.1 RECHTEN VAN DE LEDEN: Ieder lid heeft het recht deel te nemen aan de netwerkactiviteiten. De activiteiten zijn in principe alleen toegankelijk voor leden, tenzij dit uitzonderlijk anders wordt bepaald.

Gegevens van leden waaronder naam en contactgegevens (email, bedrijf, telefoonnummer) worden niet gedeeld met andere leden of derden die deelnemen aan activiteiten van Van Breda The Square (bv. onder de vorm van een deelnemerslijst). Tenzij expliciet akkoord van de deelnemer(s).

6.2 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN:

De leden dienen dit algemeen reglement na te leven. Leden die zich niet aan dit algemeen reglement houden of het voortbestaan van Van Breda The Square in gevaar brengen kunnen onmiddellijk worden uitgesloten. De leden zijn gehouden hun financiële verplichtingen jegens “Van Breda The Square” na te komen behoudens vrijstelling verleend door de Bank.

Leden zijn er zich van bewust dat de programmering van evenementen onderhevig kan zijn aan wijzigingen omwille van onvoorziene omstandigheden. De Bank behoudt zicht het recht voor om, steeds na aankondiging vooraf, al dan niet kosten aan te rekenen naargelang de aard van de activiteit.

Bij expliciete vermelding op de uitnodiging kan een no-show fee worden aangerekend. Dit is een vergoeding wanneer een lid, klant of derden dat ingeschreven is voor een activiteit zonder verwittiging afwezig is van de fysieke activiteit.

Voor de toepassing van om het even welke regel dient de grootste hoffelijkheid en eerbied voor elke persoonlijke waarde in acht genomen te worden.

Elke wens, motie of optreden, die op enigerlei wijze de Bank kan verbinden of in opspraak brengen, moet vooraf door de Bank onderzocht en goedgekeurd worden.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens door te geven aan Van Breda The Square via square@bankvanbreda.be.

Indien een lid of deelnemer aan de activiteiten de namen doorkrijgt van de andere deelnemende leden of bezoekers van een activiteit, mag het lid of deelnemer deze informatie zelf niet verder verspreiden.

7. WAARDEN EN NORMEN
We garanderen onze leden het recht op vrije meningsuiting en expressie zoals vervat in de Belgische Grondwet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

We distantiëren ons van seksistische of discriminerende uitlatingen.

Een discriminerende, seksistische of anderszins gewelddadige houding wordt niet getolereerd.

De leden verbinden zich er toe de goede naam van Van Breda The Square en haar leden te respecteren en te vrijwaren.

Van Breda The Square garandeert de discrete hantering van persoonsgegevens van de leden. Adresgegevens die verzameld werden zullen alleen worden aangewend in het kader van de werking van Van Breda the Square (zie tevens art. 7.1, 2E alinea). De gegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld van derden of leden van Van Breda The SQUARE tenzij expliciet akkoord van de leden.

De leden hebben ten allen tijde op eenvoudig verzoek recht op inzage van de gegevens die over hen worden bewaard. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen en bezitten tevens een amenderingsrecht (zie verder art. 11).

Van Breda the Square of de Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade of letsels veroorzaakt door de leden of derden. Evenmin kan de vereniging aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

Een lid dat schade toebrengt aan de bezittingen van anderen tijdens de clubactiviteiten wordt geacht deze schade te vergoeden.

We verwachten van onze leden respect voor anderen en hun bezittingen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Van Breda the Square of de Bank is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of vernieling van materiaal.

Van Breda the Square of de Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade (direct of indirect) die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op het platform van Van Breda the Square of tijdens haar activiteiten. Van Breda the Square of de Bank is eveneens niet verantwoordelijk voor enigerlei schade die een lid zou lijden ingevolge de gelegde contacten en afspraken met andere leden.

9. BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

9.1 BEËINDIGING OP INITIATIEF VAN EEN LID:

9.1.1 Ieder lid kan zijn/haar lidmaatschap opzeggen, dit dient schriftelijk te gebeuren per gewone brief of e-mail. Het lidmaatschap eindigt dan uiterlijk op het einde van de maand waarin de opzegging per brief of e-mail ontvangen werd. In geval van een eventueel geschil is het lid zelf verantwoordelijk voor de bewijsvoering van de opzegging. Een lid kan zijn lidmaatschap niet opzeggen voordat alle verschuldigde bedragen voldaan zijn.

9.1.2 Het lidmaatschap komt automatisch ten einde bij het overlijden van het lid.

9.2 BEËINDIGING DOOR VAN BREDA THE SQUARE:

9.2.1 Van Breda The Square mag op ieder ogenblik en zonder haar beslissing te moeten motiveren, het lidmaatschap van een lid met onmiddellijke ingang beëindigen. Van Breda the Square zal het lid hiervan schriftelijk in kennis stellen per e-mail of per gewone brief.

9.2.2 Behoudens tegenbewijs wordt een opzeggingsbrief aan een lid altijd geacht te zijn ontvangen indien hij door Van Breda the Square werd verzonden naar het laatst opgegeven verblijfs- of correspondentieadres van het lid.

10. PRIVACYVERKLARING

De Privacyverklaring van de Bank is van toepassing op alle leden van Van Breda The Square. De meest actuele versie van deze Privacyverklaring kan worden teruggevonden op de website van de Bank (https://www.bankvanbreda.be/privacy/).

Leden vinden algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Van Breda The Square in de privacyverklaring van de Bank. Met de privacyverklaring wil Van Breda The Square informeren over de manier waarop en de redenen waarom Van Breda The Square persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring bevat ook informatie over de rechten (zoals recht van inzage, recht van verzet, recht op verbetering, recht op verwijdering en recht op gegevensoverdraagbaarheid) van personen en de manier waarop ze die rechten kunnen uitoefenen.

Leden zijn er zich van bewust dat er op evenementen sfeerbeelden kunnen worden gemaakt in de vorm van foto en/of film dat nadien via mediakanalen van Van Breda The Square of van de Bank kan worden gebruikt.

11. SPLITSBAARHEID

11.1 Indien afzonderlijke bepalingen van dit algemeen reglement geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar worden bevonden, blijven de andere bepalingen ongewijzigd. De partijen verbinden zich ertoe om een nietige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een effectieve of uitvoerbare bepaling, die economisch gezien de doelstelling van de ineffectief of onuitvoerbaar geworden bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een ontbrekende bepaling.

12. AFSTAND VAN RECHTEN

12.1 Het feit dat Van Breda the Square of de Bank enig recht of bepaling van dit algemeen reglement niet uitoefent of afdwingt, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling, tenzij Van Breda the Square of de Bank dit uitdrukkelijk bevestigt of goedkeurt.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

13.1 De rechten en verplichtingen van de leden, Kandidaat-leden en Van Breda the Square zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2 Alleen de Belgische Hoven en Rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit overeenkomsten gemaakt tussen Van Breda the Square en haar leden.