Lid worden

ALGEMEEN REGLEMENT – VAN BREDA THE SQUARE

1. VERKLARENDE WOORDENLIJST

1.1 BANK

De bank is in dit document telkens NV Bank J.Van Breda & C°, met ondernemingsnummer 0404.055.577 en met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7.

1.2 KLANT

Elke natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging, onverdeeldheid en vennootschap (zonder rechtspersoonlijkheid) die een beroep doet op de diensten van de bank, als rekeninghouder, als mederekeninghouder, als volmachthouder, als wettelijke of rechtsgeldige vertegenwoordiger, als gebruiker van VanBredaOnline of van Isabel, wordt beschouwd als klant, ook al heeft het beroep slechts een éénmalig of sporadisch karakter.

1.3 LID / LEDEN

Elke klant van de Bank die lid is geworden van de community Van Breda The Square. Enkel klanten 
van de Bank kunnen lid worden van Van Breda The Square.

1.4 VAN BREDA THE SQUARE

Van Breda The Square is een community initiatief van de Bank en heeft als doel leden te inspireren en wederzijdse inspiratie te faciliteren.

2. DRAAGWIJDTE EN PARTIJEN

2.1 Van Breda The Square (hierna genoemd: “Van Breda The Square”) is een onderdeel van Bank J.Van Breda & C° (hierna genoemd: “de Bank”) en wordt ten allen tijde vertegenwoordigd door de Bank. De Bank wordt statutair vertegenwoordigd door twee leden van haar directiecomité.

2.2 De contractuele relatie tussen Van Breda The Square en haar leden, wordt beheerst door dit algemeen reglement en wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

3. INWERKINGTREDING, WIJZIGINGEN EN OPZEGGING

3.1 Dit algemeen reglement is onmiddellijk en integraal van toepassing op alle leden van Van Breda The Square.

3.2 Van Breda The Square behoudt zich het recht voor dit algemeen reglement op elk moment aan te vullen. De leden zullen hierover schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden via e-mail. De aanvullingen treden onmiddellijk in werking.

3.3 Van Breda The Square behoudt zich het recht voor dit algemeen reglement op elk moment te wijzigen. De leden zullen hierover schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden via e-mail en dit rekening houdende met een kennisgevingstermijn van 1 maand.

3.4 Indien het lid niet akkoord gaat met de wijzigingen die Van Breda The Square aankondigt, heeft hij de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen binnen de termijn van 1 maand na het bericht van Van Breda The Square.

4. LIDMAATSCHAP

4.1 VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP: Het verzoek tot inschrijving als lid gebeurt schriftelijk, via de website (www.vanbredasquare.be) of via e-mail (square@bankvanbreda.be). Men ontvangt daarna een inschrijvingsformulier. Dit formulier moet naar waarheid ingevuld worden en nadien ondertekend ingestuurd worden.

4.2 BESLISSING VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP: Van Breda The Square zal zich binnen de 14 dagen uitspreken over de goedkeuring van het verzoek tot lidmaatschap en brengt het kandidaat-lid hiervan op de hoogte via e-mail.

4.3 RECHT TOT WEIGERING: Van Breda The Square behoudt zich het recht voor om een nieuw lid of een verlenging van het lidmaatschap te weigeren. Verlenging van het lidmaatschap kan bijvoorbeeld geweigerd worden aan leden die zich niet houden aan de plichten opgenomen in dit algemeen reglement vermeld. Laattijdig betalen van het lidgeld kan aanleiding geven tot het weigeren van de verlenging van het lidmaatschap.

4.4 GOEDKEURING VAN LIDMAATSCHAP: Bij goedkeuring van het lidmaatschap ontvangt het lid hiervan een schriftelijke bevestiging met vermelding van zijn/haar lidnummer, een login en een wachtwoord voor het ledenportaal op de website. Ieder nieuw lid krijgt bij zijn lidmaatschap een welkomstpakket, dit algemeen reglement en het programma van de voorziene activiteiten.


5. LIDGELD EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 LIDGELD: Het lidgeld van ‘Van Breda The Square’ wordt bepaald door Van Breda The Square en bedraagt normalerwijze 20 EUR (excl. btw) per maand. 

5.2 AUTOMATISCHE INNING: Het lidgeld wordt rechtstreeks door de Bank geïnd op de door u aangegeven rekening.

5.3 BETALING: Voor nieuwe leden gaat de verplichting tot betaling van het lidgeld in vanaf het moment van inschrijving. 

5.4 NIET-BETALING: leden die in gebreke blijven hun lidgeld te voldoen, worden tweemaal schriftelijk via e-mail tot betaling aangemaand. In de periode dat het lidgeld niet is voldaan kan het lid geen gebruik maken van diensten en activiteiten van de Van Breda The Square. Indien tijdens die periode ten onrechte wel gebruik zou zijn gemaakt van bepaalde diensten of activiteiten van Van Breda The Square beschouwt Van Breda The Square dit als een wens tot blijvend lidmaatschap van het betreffend lid en zijn het lidgeld en bijdrage voor diensten of activiteiten verschuldigd.

Zolang het lidgeld niet voldaan is, kan het lid in Van Breda The Square geen rechten uitoefenen en is het lid gehouden aan alle verplichtingen van Van Breda The Square te voldoen.

Wanneer een lid drie maanden na vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, kan hij geen gebruik meer maken van de diensten en activiteiten van Van Breda The Square.

Wanneer het lid niet op de vervaldatum voldoet aan de financiële verplichting en toch lid wenst te blijven, is het lid op dit openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke na voormelde termijn van 3 maanden voor betaling, dan is het lid tevens vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag tien procent administratiekosten verschuldigd. Blijft het lid in verzuim, dan is het lid naast de wettelijke rente en administratiekosten ook alle gemaakte kosten voor het innen van zijn schuld verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.

Zij die, om welke reden ook, ophouden lid te zijn van Van Breda The Square, kunnen geen aanspraak maken op terugstorting van betaald lidgeld van die betreffende verenigingsmaand of andere gelden. Ook vallen vanaf de datum van beëindiging van het lidmaatschap alle rechten en voordelen weg die gekoppeld waren aan het lidmaatschap.

In sommige gevallen kan, na schriftelijk verzoek aan Van Breda The Square (via square@bankvanbreda.be), uitstel van betaling worden verleend.

6. DUUR LIDMAATSCHAP

6.1 DUUR: De duur van het lidmaatschap is onbepaald.Het lidmaatschap wordt, behoudens opzegging (cfr. art. 10), stilzwijgend en automatisch verlengd.

6.2 OPZEGGING: zie artikel 10 van dit reglement.

7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

7.1 RECHTEN VAN DE LEDEN: Ieder lid heeft het recht deel te nemen aan de netwerkactiviteiten. De activiteiten zijn in principe alleen toegankelijk voor leden, tenzij dit uitzonderlijk anders wordt bepaald.

Bij hun inschrijving dienen de leden aan te geven of hun naam mag gedeeld worden met andere leden die deelnemen aan activiteiten van Van Breda The Square (bv. onder de vorm van een deelnemerslijst). Ieder lid kan deze toestemming intrekken, door een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan Van Breda The Square via e-mail (via square@bankvanbreda.be).

7.2 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN: Bij de aanvang van het lidmaatschap is elk nieuw lid gehouden de Privacyverklaring te ondertekenen (gevolg van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG). Indien men deze Privacyverklaring niet ondertekent, gaat het lidmaatschap niet in.

Leden die zich niet aan dit algemeen reglement houden of het voortbestaan van Van Breda The Square in gevaar brengen kunnen onmiddellijk worden uitgesloten. De leden zijn gehouden hun financiële verplichtingen jegens “Van Breda The Square” na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens vrijstelling verleend door de Bank.

Leden zijn er zich van bewust dat er op evenementen mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd in de vorm van foto en/of film dat nadien via Bank J.Van Breda & C°-mediakanalen kan worden gebruikt.

Leden zijn er zich van bewust dat de programmering van evenementen onderhevig kan zijn aan wijzigingen omwille van onvoorziene omstandigheden.

Voor de toepassing van om het even welke regel dient de grootste hoffelijkheid en eerbied voor elke persoonlijke waarde in acht genomen te worden.

Elke wens, motie of optreden, die op enigerlei wijze de Bank kan verbinden of in opspraak brengen, moet vooraf door de Bank onderzocht en goedgekeurd worden.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens door te geven aan Van Breda The Square via square@bankvanbreda.be.

Indien een lid de namen doorkrijgt van de andere deelnemende leden van een activiteit, mag het lid deze informatie zelf niet verder verspreiden.

8. WAARDEN EN NORMEN
We garanderen onze leden het recht op vrije meningsuiting en expressie zoals vervat in de Belgische Grondwet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

We distantiëren ons van seksistische of discriminerende uitlatingen.

Een discriminerende, seksistische of anderszins gewelddadige houding wordt niet getolereerd

De leden verbinden zich er toe de goede naam van Van Breda The Square en haar leden te respecteren en te vrijwaren.

Van Breda The Square garandeert de discrete hantering van persoonsgegevens van de leden. Adresgegevens die verzameld werden zullen alleen worden aangewend in het kader van de werking van Van Breda the Square De gegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld van derden.

De leden hebben ten allen tijde op eenvoudig verzoek recht op inzage van de gegevens die over hen worden bewaard. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen en bezitten tevens een amenderingsrecht.

Van Breda the Square of de Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade of letsels veroorzaakt door de leden of derden. Evenmin kan de vereniging aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

Een lid dat schade toebrengt aan de bezittingen van anderen tijdens de clubactiviteiten wordt geacht deze schade te vergoeden.

We verwachten van onze leden respect voor anderen en hun bezittingen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Van Breda the Square of de Bank is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of vernieling van materiaal.

Van Breda the Square of de Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade (direct of indirect) die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op het platform van Van Breda the Square of tijdens haar activiteiten. Van Breda the Square of de Bank is eveneens niet verantwoordelijk voor enigerlei schade die een lid zou lijden ingevolge de gelegde contacten en afspraken met andere leden.

10. BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

10.1 BEËINDIGING OP INITIATIEF VAN EEN LID:

10.1.1 Ieder lid kan zijn/haar ontslag aanbieden, dit dient schriftelijk te gebeuren per gewone brief of e-mail. In geval van een eventueel geschil is het lid zelf verantwoordelijk voor de bewijsvoering van de opzegging. De opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het eind van het lopende verenigingsjaar te gebeuren en moet dus bij Van Breda The Square toegekomen zijn vóór 1 juni van ieder verenigingsjaar. Een lid kan zijn lidmaatschap niet opzeggen voordat alle verschuldigde bedragen voldaan zijn.

10.1.2 Het lidmaatschap komt automatisch ten einde bij het overlijden van het lid.

10.2 BEËINDIGING DOOR VAN BREDA THE SQUARE:

10.2.1 Van Breda The Square mag op ieder ogenblik en zonder haar beslissing te moeten motiveren, het lidmaatschap van een lid met onmiddellijke ingang beëindigen. Van Breda the Square zal het lid hiervan schriftelijk in kennis stellen per e-mail of per gewone brief.

10.2.2 Behoudens tegenbewijs wordt een opzeggingsbrief aan een lid altijd geacht te zijn ontvangen indien hij door Van Breda the Square werd verzonden naar het laatst opgegeven verblijfs- of correspondentieadres van het lid.

11. PRIVACYVERKLARING

De Privacyverklaring van de Bank is eveneens van toepassing op alle leden van Van Breda The Square. De meest actuele versie van deze Privacyverklaring kan worden teruggevonden op de website van de Bank (https://www.bankvanbreda.be/privacy/)

12. SPLITSBAARHEID

12.1 Indien afzonderlijke bepalingen van dit algemeen reglement geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar worden bevonden, blijven de andere bepalingen ongewijzigd. De partijen verbinden zich ertoe om een nietige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een effectieve of uitvoerbare bepaling, die economisch gezien de doelstelling van de ineffectief of onuitvoerbaar geworden bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een ontbrekende bepaling.

13. AFSTAND VAN RECHTEN

13.1 Het feit dat Van Breda the Square of de Bank enig recht of bepaling van dit algemeen reglement niet uitoefent of afdwingt, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling, tenzij Van Breda the Square of de Bank dit uitdrukkelijk bevestigt of goedkeurt.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

14.1 De rechten en verplichtingen van de leden, Kandidaat-leden en Van Breda the Square zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2 Alleen de Belgische Hoven en Rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit overeenkomsten gemaakt tussen Van Breda the Square en haar leden.